Participatie

GroenLinks staat voor een solidaire samenleving, waarin de welvaart en de productiemiddelen eerlijk verdeeld worden. We streven naar een eerlijke verdeling op wereldschaal, maar ook op lokaal niveau. Dat doen we omdat we willen dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen meedoen. Meedoen aan onderwijs, aan ontspanning en recreatie, aan onderwijs en scholing, aan betaald werk en aan vrijwilligerswerk. 

Allereerst streven we ernaar dat zoveel mogelijk mensen aan de slag komen. Werk geeft niet alleen inkomen, het geeft ook zelfvertrouwen, het emancipeert en geeft een positie in de samenleving. Mensen die op de arbeidsmarkt geen plek kunnen vinden of niet kunnen werken, moeten voldoende ondersteund worden. Dat kan door hen te helpen hun leven zelf vorm te geven, door het aanbieden van betaalbare zorg, van scholing of al dan niet gesubsidieerd werk. Een solidair en ruimhartig minimabeleid is bittere noodzaak. Er moet voldoende goede betaalbare woonruimte beschikbaar komen, evenals toegankelijke sportfaciliteiten en een laagdrempelig, betaalbaar cultuuraanbod.

Sociaal beleid mag niet louter een financieel vangnet zijn: mensen moeten vooral worden ondersteund om hun leven (weer) op orde te krijgen en een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Aan elke cliënt wordt daarom gevraagd hoe hij of zij daarbij geholpen kan worden. De cliënt is de norm; de begeleiding wordt afgestemd op wat hij/zij nodig heeft. Eén dag niet geïnvesteerd in mensen, beschouwen wij als een verloren dag. GroenLinks vindt daarbij nadrukkelijk dat voor een uitkering iets terug gedaan mag worden voor de maatschappij. In de vorm van vrijwilligerswerk, in bijvoorbeeld de sociale sector, kunnen uitkeringsgerechtigden volgens GroenLinks iets terug doen. Werkzoekenden zijn vrij om dit soort vormen van participatie te weigeren, maar wat GroenLinks betreft wordt dan wel gekort op de uitkering. Dit vinden wij geoorloofd vanwege het feit dat participatie een belangrijk middel is om de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te laten zijn. Voor de mensen die geen reële uitstroommogelijkheid hebben naar regulier werk wordt waar mogelijk maatwerk gecreëerd, bijvoorbeeld in het onderwijs, in de zorg of in natuurbeheer.